PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Skargi i wnioski

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).

Zgodnie z § 5 wyżej wymienionego Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”. Skargi wnioski mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach.

 

W Bieruniu w sprawach niecierpiących zwłoki, skargi i wnioski przyjmowane są całodobowo, we wszystkie dni tygodnia przez Dyżurnego KPP. Jednakże uprzejmie prosimy, ze względów organizacyjnych, by w miarę możliwości, skargi i wnioski składać w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.


Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.

 

W Bieruniu, w sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy Policji lub wyznaczona przez niego osoba, przyjmują w siedzibie Komendy, w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 18.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, skargi przyjmowane są w następnym, roboczym dniu tygodniu.


Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), kontakt telefoniczny oraz dokładny opis zdarzenia.

Zgodnie z § 8 ust. 1 wspomnianego Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.


Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu Postępowania Administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są:
 

·        bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,

·        posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu, albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby zawiadamiani są o sposobie jej załatwienia lub o stanie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni,

·        w razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.

 

Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Informujemy jednocześnie, że pod numerem telefonu 0-800-163-090 uruchomiona została całodobowa infolinia pod nazwą „Telefon 10 minut”, której ideą jest udzielenie pomocy obywatelom oczekującym w siedzibach jednostek Policji garnizonu śląskiego na przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie czas dłuższy niż 10 minut – w momencie gdy interwencja w tej sprawie zgłoszona na ręce Kierownictwa właściwej miejscowo jednostki Policji nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

.